Четвртак, 26. Јануар 2023.

Јавнo надметање ради отуђења непокретности у јавној својини општине Неготин у К.О.: Самариновац на к.п.бр. 355/7