Понедељак, 11. Март 2019.

ХОРИЗОНТАЛНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НЕГОТИН

Преузмите : Позив за подношење понуда, 11.03.2019.г.
Преузмите : Конкурсну документацију, 11.03.2019.г.
Преузмите : Одлуку о додели уговора, 21.03.2019.г.
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору, 02.04.2019.г.


Oпштинa Неготин,
Трг Стевана Мокрањца бр.1 , 19300 Неготин
Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава
Интернет страница наручиоца: www.negotin.rs


На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.4041-5/2019-II/04 од 08.03.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности

1. Предмет јавне набавке услуга : Хоризонтално обележавање улица у насељеном месту Неготин, ОРН 50800000 – разне услуге поправке и одржавања

2.Јавна набавка се не обликује кроз партије

3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. (наручилац може одредити да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5 Закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове).

5.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6.Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом.

7.Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.negotin.rs и са Портала јавних набавки.

8.Понуде се могу поднети непосредно:- у пословним просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин, Општински услужни центар

-  путем поште на адресу Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

 9. Понуде се подносе у затвореној коверти.

 Рок за подношење понуде је 19.03.2019. године, до 10,00 часова, без обзира на начин доставе.

10. Отварање понуда ће се обавити: Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 19.03.2019. године у 10,15 часова у просторијама наручиоца, општине Неготин, Мала сала општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1., 19300 Неготин. Понуду завести у општинском услужном центру. Представник понуђача може присуствовати јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено овлашћење издато од стране тог понуђача .

11. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Весна Лазаревић 069/84-82-773 и Раде Младеновић,тел : 065/40-39-513,  мејл jnnegotin@gmail.com