Среда, 06. Април 2016.

Служба за скупштинске и нормативно правне послове

 

Руководилац Службе : Драгослав Нинић, дипломирани  правник

Е-mail: sekretar.so@negotin.rs
Teлефон: 019/544-000, локал 119

 

 

ОПИС ПОСЛОВА И НАДЛЕЖНОСТИ 

Служба за скупштинске и нормативно правне послове: врши стручне, нормативно правне и административно-техничке послове за Скупштину општине нарочито у вези са припремом и одржавањем  седница Скупштине и њених радних тела. Врши обраду материјала са седница, припремање прописа и других општих и појединачних аката из области локалне самоуправе и свих других области које нису предвиђене делокругом рада других одељења и служби Општинске управе. Врши израду свих општих и појединачних нормативних аката за чије је доношење надлежна Скупштина општине, Општинско веће или председник општине. Пружање стручне помоћи одборницима и одборничким групама у изради предлога које подносе Скупштини и њеним телима, прибављање одговора и обавештења које одборници траже. Врши послове у вези са увођењем самодоприноса, референдумом и народном иницијативом. Врши послове припреме и објављивања Службеног листа општине Неготин.

Врши праћење прописа за које је надлежна локална самоуправа и иницира усаглашавање аката са законским и другим променама. Израђује нацрте аката за потребе органа општине у сарадњи са надлежном организационом јединицом из чије се надлежности акт доноси. Даје правна мишљења Скупштини општине у вези правних и других аката које она доноси.

Врши и друге послове које јој повери председник Скупштине општине, секретар Скупштине општине и начелник Општинске управе. 

ДОКУМЕНТА 

 

Обрасци и процедуре