Среда, 06. Април 2016.

Служба за послове председника општине и Општинског већа

Руководилац Службе : Бојан Живановић, дипл. економиста

Е-маил : pr_info@negotin.rs
Телефон : 019/544 000, локал 120  

 

ОПИС И НАДЛЕЖНОСТИ 

Служба за послове председника општине и Општинског већа: обавља стручне и административно-техничке послове за потребе председника општине, заменика председника општине и Општинског већа. Врши израду информатора са основним подацима о раду органа општине у складу са упутством Повереника за информације од јавног значаја и подноси годишњи извештај Поверенику о предузетим радњама, обавља и друге послове у складу са прописима који уређују слободан приступ информацијама од јавног значаја и општи управни поступак. Обавља послове везане за за ажурирање интернет странице јединице локалне самоуправе, припрему и унос нових садржаја на интернет страницу, као и припрему техничких решења за израду презентација, публикација и интернет портала;

Обавља техничке послове графичког дизајна рекламног материјала за потребе председника Општине – позивнице, проспекти, календари и др. као и припрему видео материјала, спотова, реклама и друго за потребе представљања општине Неготин у медијима.

Организује и спроводи послове протокола за потребе председника општине у остваривању сарадње са другим општинама у земљи и иностранству, послове пријема домаћих  и страних делегација. Врши послове везане за обезбеђивање слободног приступа информацијама од јавног значаја. Обавља послове информисања грађана о раду органа општине. Врши стручне и административне послове за потребе помоћника председника општине.             

Припрема и израђује нацрте аката из делокруга свога рада и врши и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.     

ДОКУМЕНТА


Обрасци и процедуре