Понедељак, 23. Новембар 2015.

Одељење за урбанизам и грађевинарство

 

Руководилац Одељења : Мирјана Дојчиновић, дипломирани правник
Е- mail:
mirjana.dojcinovic@negotin.rs
Телефон: 019/547-580, 019/544 000,  лок. 192


ОПИС ПОСЛОВА И НАДЛЕЖНОСТ

 

Одељење за урбанизам и грађевинарство врши послове у области планирања, уређења простора и изградње објеката.

Одељење издаје : информације о локацији, локацијске услове, услове за израду Урбанистичког пројекта, организује јавну презентацију и потврђује Урбанистички пројекат, услове за израду Пројекта парцелације и препарцелације и потврђивање истог, услове за исправку граница суседних парцела и спајање парцела истог власника, грађевинску дозволу, решење о грађевинској дозволи услед промене инвеститора,  привремене грађевинске дозволе, решења за изградњу помоћних објеката, економских објеката, за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, за изградњу секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре у оквиру постојеће регулације улица, као и за уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица, за реконструкцију, за адаптацију, за санацију, за промену намене објекта без извођења грађевинских радова, за промену намене уз извођење грађевинских радова, за извођење радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора, за уградњу унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) у постојећи објекат, за постављање антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже, за појединачне електродистрибутивне и електропреносне стубове, део средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 кв, 20 кв и кв вод, за типске трансформаторске станице 10/04 кв, 20/04 кв и 35 кв напонски ниво и део електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10/04 кв, 20/04 кв, 35/10 (20) кв и 35/04 кв до места прикључка на објекту купца (1 кв), 10 кв и 20 кв разводна постројења, за мање црпне станице и мање ски лифтове, за прикључке на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу; за компресорске јединице за гас, за уређаје за испоруку гаса, за електране које користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге 50 кW, за типске топловодне прикључке, за грађење зиданих ограда, за промену намене објекта, обавештава грађевинску инспекцију о поднетој пријави радова, обавештава грађевинску инспекцију о завршетку израде темеља, издаје употребну дозволу, решења о уклањању објекта за које утврди да се услед дотрајалости или већих оштећења угрожена његова стабилност и да представља непосредну опасност за живот и здравље људи ,суседне објекте и за безбедност саобраћаја, решења у поступку легализације објеката, води регистар донетих планова, обавља стручне и административне послове за потребе Комисије за планове, утврђује постојање планских услова за упис права својине по Закону о упису права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе,  издаје уверења о времену градње објеката, поступа по Одлуци о постављању и уклањању мањих монтажних објеката на јавним површинама. Спроводи обједињену процедуру у  поступцима: издавања локацијских услова, издавања грађевинске дозволе, издавања грађевинске дозволе услед промене инвеститора, издавања привремене  грађевинске дозволе, издавања употребне дозволе и издавања решења из члана 145. Закона. По правоснажности издате употребне дозволе исту по службеној дужности доставља органу за послове државног премера и катастра, а ради уписа права својине на објекту. Подноси прекршајну пријаву против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења, ако током спровођења обједињене процедуре, ималац јавних овлашћења не поступи на начин и у роковима прописаним Законом о планирању и изградњи. Води регистар обједињене процедуре. Одлучује о потреби процене утицаја пројеката на животну средину и процену утицаја затеченог стања на животну средину, врши послове у области управљања отпадом од пријаве, издавање мишљења, издаје дозволе за сакупљање, транспорт и складиштење и третман отпада, локацију за третман отпада у мобилном постројењу, формира техничку комисију за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, формира стручну комисију за оцену Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину и даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину и на Извештај о стрататешкој процени утицаја на животну средину. Издаје енергетску дозволу и припрема и израђује нацрте аката из делокруга свога рада и врши друге послове по налогу председника општине и начелника управе.

ТАКСЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНАРСТВА


Преузмите : Упутство за плаћање такси
          
Преузмите : Одлука о локалним административним таксе

Преузмите : Накнада за услуге централне евиденције обједињене процедуре


ОБАВЕШТЕЊА 


Преузмите : DEKOR UNION DOO NEGOTIN (18.02.2016.) 

Преузмите : СЗПМР МАТАЉ (19.02.2016.)


ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈе


ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП.БР. 5810/2 КО ЈАСЕНИЦА У ЈАСЕНИЦИ


РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 


Преузмите : Регистар издатих дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада


списак издатих аката у поступку обједињене процедуре


Преузмите: Списак издатих грађевинских дозвола

Преузмите: Списак издатих локацијских услова

Преузмите: Списак издатих пријава радова

Преузмите: Списак употребних дозвола

Преузмите: Списак озакоњених бесправно саграђених објеката

 

закључци о одбацивању


Преузмите : Закључак о одбацивању Мирослав Станковић 

Преузмите: Закључак о одбацивању Лазић Синише

Преузмите: Закључак о одбацивању Златаре МБ голд

Преузмите: Закључак о одбацивању Цимерман Шпели