Среда, 06. Април 2016.

Одељење за правну заштиту имовинских права и интереса општине

Руководилац Оодељења : Живојин Марковић, дипл. правник

Е-mail: zivojin.markovic@negotin.rs
Телефон: 019/544-000, лок. 190


ОПИС И НАДЛЕЖНОСТ

Одељење за правну заштиту имовинских права и интереса општине: предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања и заштите имовинских права и интереса општине Неготин, њених органа и организација и других правних лица чије се финансирање врши из буџета општине или других средстава општине Неготин, као и друге послове који су му стављени у надлежност посебним законом или прописом донетим на основу закона.

.

 

ДОКУМЕНТА

 

Обрасци и процедуре