Назад
Назив документа: ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ВАШАРА, САЈМОВА, ИЗЛОЖБИ И ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈА Преузми образац ОУЦ~ЗС~352.2~ЗЈП~ПР
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија: Канцеларија бр.71 у згради Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1
1.3 Област(делатности): Комунално-стамбена делатност
Ниво надлежности: Изворни послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Добијање одобрења за заузеће јавне површине ради постављања привременог пословног објекта за време одржавања вашара, сајмова, изложби и других манифестација
1.6 Поступак води: Аника Радојковић сарадник 019-544-000, локал 127 anika.radojkovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о општем управном поступку
2.2 Општински: 2.2.1 Одлука о локалним комуналним таксама на територији оптштине Неготин
2.2.2 Одлука о локалним административним таксама
2.2.3 План о одређивању локација за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера
2.2.4 Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера и споменика, спомен обележја, балон хала спортских намена и надстрешница у јавном превозу
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Доказ о уплати локалне комуналне таксе Пословне банке Странка оригинал
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.2 Локална комунална такса Буџет општине Неготин 880,00 дин/м2 дневно 840-741533843-91 Модул: 97 92072-100566475
5 Опис процедуре (активности):
5.4 Потребно је благовремено ( 30 дана пре датума одржавања вашара, сајма, и сл.) обратити се раднику који води поступак ради информисања о слободним локацијама. Накод одабира жељене локације, подноси се захтев на обрасцу са доказом о извршеној уплати локалне комуналне таксе за жељену површину и број дана на који се заузима локација.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 одмах
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


ОБРАЗАЦ: ЗАУЗЕЋЕ  ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ  ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ВАШАРА, САЈМОВА, ИЗЛОЖБИ И ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈАНазад