Назад
Назив документа: ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ПОКРЕТНОМ ТЕЗГОМ Преузми образац ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ПТ
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија: Канцеларија бр.71 у згради Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1
1.3 Област(делатности): Комунално-стамбена делатност
Ниво надлежности: Изворни послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Добијање одобрења за заузеће површине јавне намене покретном тезгом.
1.6 Поступак води: Аника Радојковић сарадник 019-544-000, локал 127 anika.radojkovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о општем управном поступку
2.2 Општински: 2.2.1 Одлука о локалним комуналним таксама на територији оптштине Неготин
2.2.2 Одлука о локалним административним таксама
2.2.3 План о одређивању локација за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера
2.2.4 Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера и споменика, спомен обележја, балон хала спортских намена и надстрешница у јавном превозу
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Урбанистички услови и сагласности Завод за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин Странка Оригинал
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Локална административна такса Буџет општине Неготин 690,00 840-742251843-73 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Покретна тезга за продају књига или украсних предмета или предмета домаће радиности, слика и слично.
5.2 Покретна тезга се не може постављати у улици Кнеза Михајла и улици Војводе Мишића у Неготину.
5.3 По издавању решења којим се одобрава заузеће јавне површине, Локална пореска администрација ће донети решење о задужењу, а локална комунална такса се плаћа до 15. у месецу за предходни месец, а висина таксе зависи од зоне у којој се поставља покретна тезга.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 15 дана
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Oбразац: ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ПОКРЕТНОМ ТЕЗГОМНазад