Назад
Назив документа: ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ОБЈЕКТOM ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАБАВНОГ ПРОГРАМA Преузми образац ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ОИЗП
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија: Канцеларија бр.71 у згради Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1
1.3 Област(делатности): Комунално-стамбена делатност
Ниво надлежности: Изворни послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Добијање одобрења за заузеће површине јавне намене ради постављање објекта за извођење забавног програма.
1.6 Поступак води: Аника Радојковић сарадник 019-544-000, локал 127 anika.radojkovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о општем управном поступку
2.2 Општински: 2.2.1 Одлука о локалним комуналним таксама на територији оптштине Неготин
2.2.2 Одлука о општинским административним таксама
2.2.3 План о одређивању локација за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера
2.2.4 Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера и споменика, спомен обележја, балон хала спортских намена и надстрешница у јавном превозу
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Урбанистички услови и сагласности Завод за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин Странка Оригинал
3.2 Уговор о одржавању чистоће на јавној површини закључен са Јавним предузећем за комуналне делатности ,,Бадњево”, Неготин ЈКП Бадњево Странка Фотокопија
3.3 Уговор о решеним имовинским односима са власником или управљачем површине јавне намене на коме се монтажни објекат привременог карактера поставља којим се подносилац захтева овлашћује да поднесе захтев ЈП за грађевинско земљиште Странка Фотокопија
3.4 Доказ (уговор, сагласност и сл.) да је решио начин снабдевања водом и електричном енергијом и начин плаћања утрошене воде и електричне енергије ЈКП Бадњево Странка Фотокопија
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Локална административна такса Буџет општине Неготин 690,00 840-742251843-73 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Објекти за извођење забавног програма су забавни парк, апарати и уређаји за забаву, шатори за промоције и друге манифестације и слично.
5.2 Одобрење за постављање објекта за извођење забавног програма може бити издато најдуже на период од 30 дана
5.3 По издавању решења којим се одобрава заузеће површине јавне намене, Локална пореска администрација ће донети решење о задужењу. Локална комунална такса се плаћа до 15. у месецу за предходни месец, а висина таксе зависи од зоне у којој се поставља.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 15 дана
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

Oбразац:  ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ОБЈЕКТOM ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАБАВНОГ ПРОГРАМA


Назад