Назад
Назив документа: КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ У ПОСЛОВНЕ И ДРУГЕ СВРХЕ ДЕЛАТНОСТИ - СВИ ОБРАСЦИ Преузми образац ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ОПД
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија: Канцеларија бр.71 у згради Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1
1.3 Област(делатности): Комунално-стамбена делатност
Ниво надлежности: Изворни послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Добијање одобрења за коришћење јавне површине за обављање пословне делатности (сходно члану 8. став 1. Одлуке о висни накнаде за коришћење јавне површине)
1.6 Поступак води: Аника Радојковић сарадник 019-544-000, локал 127 anika.radojkovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о општем управном поступку
2.2 Општински: 2.2.1 Одлука о висини накнаде за коришћење јавне површине
2.2.2 Одлука о локалним административним таксама
2.2.3 План о одређивању локација за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера
2.2.4 Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера и споменика, спомен обележја, балон хала спортских намена и надстрешница у јавном превозу
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Локална административна такса Буџет општине Неготин 690,00 840-742251843-73 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Привредни субјекти подносе захтев за добијање одобрења за коришћење јавне површине за обављање пословне делатности .
5.2 По добијању одобрења за заузеће јавне површине за обављање пословне делатности, Локална пореска администрација доноси решење о задужењу за плаћање накнаде за коришћење јавне површине.
5.3 Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


ОБРАСЦИ:

КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ: 

Летње баште - од 15. до 31.јануара (чл.8., став 1., тачка 4);
Летње баште - од 01.фебруара (чл.8., став 1., тачка 4);
Летња башта чија локација није одређена планом (чл.8., став 1., тачка 4);  
Зимске баште (чл.8., став 1., тачка 5);
Столови и столице (чл.8., став 1., тачка 6);

 КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ: Привредни киоск(чл.8., став 1., тачка 1); Наменски киоск (чл.8., став 1., тачка 2); Тезга (чл.8., став 1., тачка 3);

КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ: Коришћење посебно обележеног простора за теретно возило за снабдевање, односно за почетну обуку возача и друго(чл.8. став 1. тачка 11); односно за постављање надстрешница за склањање људи у јавном превозу(чл.8. став 1. тачка 15);

КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ: Објекат за извођење забавног програма (забавни парк, апарат и уређај за забаву, шатор за промоције и за одржавање концерата, фестивала и других манифестација), клизалилиште, циркус(члан 8., став 1., тачка 8); Спортски терен и за одржавање спортских приредби, балон хала спортске намене(члан 8., став 1., тачка 9);За објекат и станицу за изнајмљивање бицикла(члан 8., став 1., тачка 10); Дечији аутомобили(члан 8., став 1., тачка 16);

КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ: Слободностојећа витрина, зидна витрина, тенда, надсрешница, уређај за кокице и друге печењарске производе, крофне, палачинке, ход-дог и сл, расхладни уређај за продају индустријског сладоледа, кремова и пића (чл.8., став 1., тачка 7.); Банкомат (чл.8., став 1., тачка 12.); Покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга у време вашара (чл.8., став 1., тачка 13.); Поштанско сандуче, телефонска говорница и слични објекат (чл.8., став 1., тачка 14.);

КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ: Складиштење грађевинског и другог материјала и извођење грађевинских и других радова (члан 11.);

 

 
 
 
 
 
 

Назад