Назад
Назив документа: КОНВЕРЗИЈА ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ ЈЕ СТЕЧЕНО РАДИ ИЗГРАДЊЕ Преузми образац ОУЦ~ЗС~463~К
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија:
1.3 Област(делатности): Имовинско-правни послови
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Стицање права својине
1.6 Поступак води: Предраг Станић Шеф одељења 019-544-000, локал 155 predrag.stanic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о планирању и изградњи
2.1.2 Закон о планирању и изградњи
2.2 Општински: 2.2.1 Одлукама о локалним административним таксама
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Исправа о стицању права коришћења односно закупа на грађевинском земљишту Странка Оригинал
3.2 Листа непокретности за предметну парцелу Служба за катастар непокретности Неготин Странка Оригинал
3.3 Копија плана са приказом предметне парцеле Служба за катастар непокретности Неготин Странка Оригинал
3.4 Уредно овлашћење за заступање (само ако странка лично не подноси захтев)
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Републичка админстративна такса Буџет Р.Србије 840,00 840-742221843-57 97 76-072
4.2 Локал.админ.такса Буџет општине Неготин 1000,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 30
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Образац захтева: КОНВЕРЗИЈА ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ  У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ ЈЕ СТЕЧЕНО РАДИ ИЗГРАДЊЕ – ФИЗИЧКА ЛИЦА

Образац захтева: КОНВЕРЗИЈА ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ  У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ ЈЕ СТЕЧЕНО РАДИ ИЗГРАДЊЕ – ПРАВНА ЛИЦАНазад