Уторак, 31. Јул 2018.

КУПОВИНА НОВОГ ПОЛУКОНЦЕРТНОГ КЛАВИРА BOSTON GP 215 ПЕ II

Преузмите : Обавештење, 31.07.2018.г.
Преузмите : Позив за подношење понуда, 31.07.2018.г.
Преузмите : Конкурсну документацију, 31.07.2018.г.
Преузмите : Одлуку о додели уговора, 09.08.2018.г.
Преузмите: Обавештење о закљученом уговору, 20.08.2018.г.

 

Назив и адреса наручиоца: Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1., 19300 Неготин
Врста наручиоца: директни корисник буџетских средстава
Интернет страница наручиоца: www.negotin.rs

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

 

1. Врста предмета набавке: добра

2.Опис предмета набавке: куповина новог полуконцертног клавира BOSTON GP  215 ПЕ  II

3. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: 37311100 - клавири

4.Број и датум закључења првобитног уговора /////////////////////////////////////// (само у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 4.и 5. Закона о јавним набавкама)

5.Основ за примену преговарачког поступка: Члан 36, став 1., тачка 2. ЗЈН – ако због техничких, односно уметничких разлога предмет јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.

6. Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка:

Званични и једини заступник компаније „Steinway & Sons“ за Балкан компанија „PIANO LEND“ д.о.о. , ул. Добривоја Јовановића број 81,11262 Велика Моштаница , Београд, Србија за предмет набавке.

- Решење Министра културе и информисања Републике Србије број 401-01-186/2018-03 од 27.марта 2018.године о додели средстава за суфинансирање програма јединица локалних самоуправа који се суфинансирају кроз Програм  Министарства – Градови у фокусу 2018 за набавку  Полуконцертни клавир „Бостон“ ГП 215 ПЕ II са припадајућом клупом  за потребе  Дом културе „Стеван Мокрањац“ из Неготина  у укупном износу од 5.000.000,00 динара;

- Уговор о суфинансирању пројекта Општине Неготин - „ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈА У КУЛТУРИ“, закључен између Општине Неготин и Министарства културе и информисања број 451-04-67/2018-03  од 24.05.2018.године и број заведен код Општине Неготин  451-1/2018-II/05 од 28.05.2018.године;

7. Позив за подношење понуда наручилац доставља: „PIANO LEND“, д.о.о. , ул. Добривоја Јовановића број 81,11262 Велика Моштаница , Београд, Србија.

8.Лице за контакт: Габријела Рожа Алкоуали jnnegotin@gmail.com